JASO M609 คือมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อสนิมเหล็ก หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า Cyclic corrosion test ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น เมื่อผู้ผลิตรถยนต์พบว่า มาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อสนิมแบบหมอกเกลือ Salt Spray test ( JIS Z 2371 ) นั้น ไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนสำหรับการทดสอบได้ เนื่องจากไม่ครอบคลุมสภาวะแวดล้อมจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ดังนั้นในมาตรฐาน JASO M609 จึงได้เพิ่มสภาวะแวดล้อมอื่นๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาทดสอบดังนี้

  1. โหมดพ่นหมอกเกลือ (Salt Spray test) ที่อุณหภูมิ 35C  +/-1C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
  2. โหมดอากาศแห้ง (Drying) ที่อุณหภูมิ 60C +/-1C และ ความชื้น 20-30%RH เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง
  3. โหมดอากาศชื้น (Wetting) ที่อุณหภูมิ 50C +/-1C และ ความชื้นมากกว่า 95%RH เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ข้อกำหนดพิเศษ : ระยะเวลาในการเปลี่ยนต่อโหมดเพื่อให้ตู้ทดสอบทำอุณหภูมิและความชื้นถึงจุดที่กำหนดไว้

  1. Salt Spray test ถึง Drying ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
  2. Drying ถึง Wetting ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
  3. Wetting ถึง Salt Spray test ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

สเปกตู้ทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน JIS Z 2371

ขนาดตู้ทดสอบ ต้องมีขนาด 400 ลิตร ขึ้นไป

ค้นหาเครื่องมือทดสอบที่รองรับมาตรฐาน JASO M609-91 Cyclic corrosion test chamber