Salt Spray test คือการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะในการเกิดสนิม ซึ่งวิธีการทดสอบจะใช้เครื่องทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือ ( Salt spray test chamber ) บางครั้งอาจถูกเรียกว่า เครื่องทดสอบหมอกเกลือ ( Salt Fog test chamber ) หรือ เครื่องทดสอบละอองเกลือ ( Salt spray tester ) ซึ่งทั้งหมดหมดนี้คือเครื่องแบบเดียวกัน

การทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือจะถูกอ้างอิงตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น ASTM B117, ISO 9227, JIS Z2371 เป็นต้น


Salt Spray test มีวิธีการทดสอบกี่ชนิด

วิธีการทดสอบ

วิธีทดสอบโดยวางชิ้นงานทดสอบลงในตู้ทดสอบที่ ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (NSS) หรือ 50 องศาเซลเซียส (CASS) จากนั้นพ่นหมอกเกลือภายในตู้ทดสอบให้ปริมาณหมอกเกลือมีค่าระหว่าง 1-2ml/80sq.mm/hour ทำการวัดโดยกรวย (Funnel) การผสมน้ำเกลือมีสัดส่วน ดังนี้ น้ำดีไอ 95% และ เกลือ 5% โดยน้ำหนัก สำหรับสเปคเกลือที่ใช้ได้ถูกกล่าวในมาตรฐาน ASTM B117

 1. NSS (Neutral salt spray) ความหมายและข้อกำหนด
  • การทดสอบชนิดนี้เหมาะกับชิ้นงานเคลือบสีทั่วๆไปเน้นการหาข้อบกพร่องของผิวเคลือบสี เช่นมีรูพรุน (porosity) และความผิดพลาดอื่นๆ จากการเคลือบสี
  • สารละลายที่ใช้พ่นหมอก คือ น้ำดีไอ 95% และ เกลือ 5% มีค่า PH 6-7 และ ค่า specific gravity 1,029 -1,036
  • อุณหภูมิตู้ทดสอบ 35 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ Air saturator tower เป็น 47 องศาเซลเซียส
 2. AASS (Acetic acid salt spray) ความหมายและข้อกำหนด
  • การทดสอบชนิดนี้เหมาะกับชิ้นงานเคลือบด้วย copper + nickel + chromium หรือ nickel + chromium และ งานเคลือบ อะโนไดซ์บนอลูมิเนียม
  • สารละลายที่ใช้พ่นหมอก คือ น้ำดีไอ 95%, เกลือ 5% และเพิ่มสาร glacial acetic acid จนได้ค่า PH 3.1-3.3
  • อุณหภูมิตู้ทดสอบ 50 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ Air saturator tower เป็น 63 องศาเซลเซียส
 3. CASS (Copper-accelerated acetic acid salt spray) ความหมายและข้อกำหนด
  • การทดสอบชนิดนี้เหมาะกับชิ้นงานเคลือบด้วย copper + nickel + chromium หรือ nickel + chromium และ งานเคลือบ อะโนไดซ์บนอลูมิเนียม
  • สารละลายที่ใช้พ่นหมอก คือ น้ำดีไอ 95%, เกลือ 5% และเพิ่มสาร copper(II) chloride จนได้ค่า PH 3.1-3.3
  • อุณหภูมิตู้ทดสอบ 50 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ Air saturator tower เป็น 63 องศาเซลเซียส

ข้อกำหนดในการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการกัดกร่อนโดยไอเกลือ

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์
  • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำหมอกเกลือประกอบด้วย ห้องทดสอบ , ถังบรรจุสารละลายเกลือ, แหล่งจ่ายแรงดันลม, หัวพ่นหมอกเกลือ , ที่วางชิ้นงาน, ตัวให้ความร้อนกับตู้ทดสอบพร้อมชุดควบคุม , ขนาดตู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
  • หมอกเกลือที่ติดบนฝาตู้ต้องไม่หยดลงบนชิ้นงานทดสอบ
  • น้ำเกลือที่สัมผัสกับชิ้นงานทดสอบหรือใช้ทดสอบแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่
  • วัสดุที่ใช้ทำห้องทดสอบต้องไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนโดยหมอกเกลือ
  • น้ำที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นน้ำ DI
 2. ชิ้นงานทดสอบ
  • ชนิดและจำนวนของชิ้นงานทดสอบ และรวมถึงการประเมินผล ควรถูกกำหนดโดยคุณสมบัติของชิ้นงานนั้นๆ หรือถูกกำหนดโดยผู้ซื้อและ ผู้ขาย
  • ชิ้นงานต้องถูกทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ตามลักษณะธรรมชาติของวัสดุนั้น
  • การเตรียมชิ้นงานทดสอบขึ้นอยูกับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  หรืออ้างถึงการเตรียมชิ้นงานในมาตรฐาน
  • วางชิ้นงานทดสอบทำมุมระหว่าง 15 ถึง 30 องศาจากแนวตั้ง
  • ชิ้นงานจะต้องไม่วางติดกัน กับชิ้นงานอื่นๆ
  • น้ำเกลือที่สัมผัสกับชิ้นงานหนึ่งแล้วจะต้องไม่หยดลงบนชิ้นงานอื่น   ไม่วางชิ้นงานซ้อนทับกัน
 3. สารละลายน้ำเกลือ
  • เตรียมสารละลายน้ำเกลือ 5 ส่วนต่อ น้ำหนัก น้ำ 95 ส่วน ใช้น้ำ DI เท่านั้น
  • ใช้เกลือ ( Corro salt ) ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานกำหนด
  • วัดค่า PH  น้ำเกลือจากที่ตรวจวัดปริมาณหมอกเกลือ โดยค่าอยู่ที่ PH 6.5-7.2
 4. แหล่งจ่ายลม
  • ลมที่จ่ายให้กับเครื่องต้องสะอาด ไม่มีน้ำมัน และฝุ่นโดยผ่านฟิลเตอร์ก่อนการใช้
  • ลมจะต้องถูกปรับสภาพก่อนไปที่หัวพ่นหมอกเกลือโดยนำลมเข้าที่ก้นถังบรรจุน้ำทรงปิด(Air bubble)ที่มีความร้อน 46 ถึง 49 องศาเซลเซียสเมื่อลมผ่านน้ำแล้วจะเกิดร้อนชื้นจึงนำไปใช้ที่หัวพ่นหมอกเกลือได้
  • อุณหภูมิในถังบรรจุน้ำ(Air saturator) จะต้องสูงกว่าอุณหภูมิในห้องทดสอบเสมอ
 5. ตู้ทดสอบ
  • อุณหภูมิ 35 องศา  และต้องจดบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวัน ยกเว้นวันหยุด
  • หัวพ่นหมอกเกลือและปริมาณหมอกเกลือ  โดยวางที่วัดปริมาณไอเกลือ จำนวน 2 ชุด ใกล้หัวพ่นไอเกลือ 1 อัน และ ไกล 1 อัน อยู่ในระดับเดียวกับชิ้นงานทดสอบ ค่าที่วัดได้ต้องมีปริมาณน้ำเกลือ 1-2 ml ต่อชั่วโมงต่อพื้นที่ 80 ตร. ซม.
  • หัวพ่นหมอกเกลือจะต้องไม่พ่นโดยตรงมาที่ชิ้นงาน
  • การทดสอบให้กระทำอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบชิ้นงาน ถ้าเป็นไปได้ให้หยุดเครื่องน้อยที่สุดและถ้าจำเป็นต้องหยุดให้บันทึกระยะเวลาหยุดด้วย

Salt spray test มีที่ไหนบ้าง

ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้บริการทดสอบการกัดกร่อนความต้านทานการเกิดสนิม การเลือกรับบริการจากหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 1. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  คลิ๊ก Link
 2. SGS Thailand คลิ๊ก Link
 3. EPG Innovation คลิ๊ก Link
 4. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คลิ๊ก Link

สรุป

การเลือกใช้การทดสอบการกัดกร่อนโดยไอเกลือมีข้อควรควรคำนึงและระมัดระวังดังนี้

 1. กำหนดมาตรฐานสากลเช่น ISO, ASTM, JIS ที่จะใช้กับคู่ค้าให้ชัดเจน และอ่านรายละเอียดอย่างเคร่งครัด
 2. ระบุชนิดการทดสอบให้ถูกต้อง เช่น NSS, AASS หรือ CASS
 3. ขนาดปริมาตรตู้ทดสอบ จะถูกกำหนดโดยมาตรฐาน เช่น ISO 9227 ต้องมีขนาดตู้ 400 ลิตรขึ้นไป
 4. เกลือที่นำมาใช้ต้องมีสารปนเปื้อนน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการเร่งการกัดกร่อน
 5. การทำงานของ Air saturator tower ต้องถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
 6. สำหรับงานทดสอบ AASS และ CASS มีการใช้อุณหภูมิ 50 C ควรเลือกใช้วัสดุที่ทำตู้เป็น ไฟเบอร์กลาส ที่ทนอุณหภูมิได้สูง
 7. ค้นหาเครื่องมือทดสอบการกัดกร่อนโดยหมอกไอเกลือที่เหมาะสม คลิ๊ก Link