JASO M610-92 คือ มาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยวิธี Cyclic corrosion test

ในปี 1991 เมื่อ JASO M609-91 ได้ถูกเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ ชิ้นส่วนที่มีโลหะเหล็ก ( Steel ) เป็นองค์ประกอบสำคัญ

ในปี 1992 มาตรฐาน JASO M610-92 ได้ถูกพัฒนามาจาก JASO M609-91 เพื่อให้ครอบคลุม โลหะประเภทอื่นๆด้วยเนื่องจากยานยนต์ไม่ได้มีเฉพาะโลหะเหล็กอย่างเดียว โดยใช้ระยะเวลาพัฒนามาตรฐานถึง 3 ปี (1988-1990) ด้วยรูปแบบ Round robin test

มาตรฐาน JASO M610-92 ได้กำหนดสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาทดสอบดังนี้

  1. โหมดพ่นหมอกเกลือ (Salt Spray test) ที่อุณหภูมิ 35C  +/-1C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง
  2. โหมดอากาศแห้ง (Drying) ที่อุณหภูมิ 60C +/-1C และ ความชื้น 20-30%RH เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง
  3. โหมดอากาศชื้น (Wetting) ที่อุณหภูมิ 50C +/-1C และ ความชื้นมากกว่า 95%RH เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ข้อกำหนดพิเศษ : ระยะเวลาในการเปลี่ยนต่อโหมดเพื่อให้ตู้ทดสอบทำอุณหภูมิและความชื้นถึงจุดที่กำหนดไว้

  1. Salt Spray test ถึง Drying ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
  2. Drying ถึง Wetting ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
  3. Wetting ถึง Salt Spray test ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

สเปกตู้ทดสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน JIS Z 2371 ยกเว้นขนาดตู้ทดสอบต้องมีขนาด 400 ลิตรขึ้นไป

ค้นหาเครื่องที่รองรับมาตรฐาน JASO M610-92 Cyclic corrosion test chamber

 

JASO M610-92 Test pattern